Política de privacitat - Candidatura Manuel Valls Barcelona 2019

Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

La associació BARCELONA, CAPITAL EUROPEA (en endavant l’Entitat) està compromesa amb la deguda diligència i compliment de la normativa de Protecció de Dades. Com a eix d’aquest deure i compromís, s’ha incorporat al Canal de Protecció de Dades que recull els elements fonamentals de Protecció de Dades. A continuació, s’exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal en compliment del que disposa l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de protecció de dades o RGPD).

 

Dades del responsable del tractament i de contacte del responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD / DPD):

Identitat: Associació Barcelona, Capital Europea

Direcció / C. P: Passeig de Gràcia, 118, 5º 1ª. 08008 Barcelona

Telèfon: +34 936.551.001

Correu electrònic: info@manuelvalls2019.barcelona

Dades de contacte del RPD / DPD: jcalonge@manuelvalls2019.barcelona

 

Finalitats del tractament

L’Entitat tracta la informació que ens proporciona la persona interessada (l’usuari) amb les següents finalitats:  

Voluntari: Gestió de les dades facilitades per tramitar la sol·licitud rebuda per ser voluntari/a durant la precampanya, campanya electoral, i el període de 4 anys de post-campanya, de la candidatura a l’alcaldia de Barcelona 2019 encapçalada per Manuel Valls Galfetti, així com per a l’acompliment de totes les accions estrictament necessàries per al correcte exercici de tal voluntariat, o, en cas d’haver autoritzat expressament, per a l’enviament de missatges informatius relacionats amb l’activitat de l’Entitat. Legitimació: La base legal per al present tractament és el consentiment exprés de l’usuari, aquest consentiment queda acreditat mitjançant l’acceptació de la Política de Privacitat i de l’acte exprés de l’enviament del formulari corresponent.

Activista en Xarxes: Gestió de les dades facilitades per tramitar la sol·licitud rebuda de ser activista en Xarxes durant durant la precampanya, campanya electoral, i el període de 4 anys de post-campanya, de la candidatura a l’alcaldia de Barcelona 2019 encapçalada per Manuel Valls Galfetti, així com per a l’acompliment de totes les accions estrictament necessàries per al correcte exercici de tal activisme, o, en cas d’haver autoritzat expressament, per a l’enviament de missatges informatius relacionats amb l’activitat de l’Entitat. Legitimació: La base legal per al present tractament és el consentiment exprés de l’usuari, aquest consentiment queda acreditat mitjançant l’acceptació de la Política de Privacitat i de l’acte exprés de l’enviament del formulari corresponent.

Donacions: Gestió i tractament de les dades facilitades per realitzar una donació a l’Entitat o, en cas d’haver autoritzat expressament, per a l’enviament de missatges informatius relacionats amb l’activitat de l’Entitat. Legitimació: La base legal per al present tractament és el consentiment exprés de l’usuari, aquest consentiment queda acreditat mitjançant la realització lliure i voluntària d’una donació a l’Entitat per part de l’usuari a l’entitat financera corresponent.

 

Clàusula específica sobre el tractament de currículums vitae

En el cas d’adjuntar el seu currículum vitae, la finalitat del tractament de la mateixa consistirà en utilitzar la informació facilitada per a possibles necessitats futures del projecte de l’Entitat, així com per la precampanya, la campanya electoral, i el període de 4 anys de post-campanya, de la candidatura a l’alcaldia de Barcelona 2019 encapçalada per Manuel Valls Galfetti i possibles col·laboracions amb l’interessat. Al seu torn, s’utilitzarà la seva informació curricular per convidar a la participació d’eventuals processos de selecció i/o participació en activitats i iniciatives de l’Entitat així com per la precampanya, campanya electoral, i el període de 4 anys de post-campanya, de la candidatura a l’alcaldia de Barcelona 2019 encapçalada per Manuel Valls Galfetti. Legitimació: La base legal per al present tractament és el consentiment exprés de l’usuari, aquest consentiment queda acreditat mitjançant l’acceptació de la Política de Privacitat i de l’acte exprés de l’enviament del formulari corresponent en el qual l’usuari ha decidit lliurement adjuntar el seu currículum vitae.

Criteris de conservació de les dades

Conservem les dades de l’usuari facilitades a través dels nostres formularis en funció del mètode d’aportació de l’usuari.

Contacte Voluntari i Activista Digital: Fins que l’usuari revoqui el seu consentiment com afiliat, simpatitzant, inscrit, i / o col·laborador i es doni de baixa, sempre que s’hagi arribat al temps de prescripció de les accions legals que es puguin derivar.

Contacte Donacions: Fins a la prescripció de les accions legals que es puguin derivar.

Currículum Vitae: En el cas d’aportar el seu currículum vitae, aquest es conservarà durant un termini màxim de dos anys des de la seva recepció, passant al seu bloqueig fins al transcurs del termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar. En el cas que les seves dades hagin de ser utilitzats en una eventual col·laboració i/o vinculació posterior amb la candidatura política a la alcaldia de Barcelona 2019 encapçalada per Manuel Valls Galfetti, aquests seran conservades durant el temps necessari per a complir les obligacions legals i/o contractuals segons la normativa vigent en cada moment.

 

Procedència de les dades

Com a norma general, les dades sempre procedeixen del titular d’aquests. En cas de rebre una comunicació per part de l’Entitat i no tenir constància d’haver-nos facilitat les seves dades, és possible que un tercer hagi usurpat el seu estat/identitat. En aquest cas, li preguem ens ho comuniqui a través dels mitjans facilitats en la present Política de Privacitat.

En aquest sentit, l’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d’un tercer, l’usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.

 

Destinataris

No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal i excepte al partit polític que es derivi de la candidatura a l’alcaldia de Barcelona 2019 encapçalada per Manuel Valls Galfetti.

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió:

L’usuari té dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat es tractan dades personals que els concerneixin, o no. L’usuari té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per al la finalitat per a la que van ser recollides.

Dret a la Limitació i Oposició:

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Aquests drets podran ser exercitats al nostre Canal de Protecció de Dades, veure apartat específic.  

 

Canal de Protecció de Dades

L’Entitat ha implementat un Canal de Protecció de Dades, que s’ha instrumentat a través d’una plataforma web, desenvolupada i gestionada per un expert extern independent, per poder garantir-los els nostres compromisos anteriors. A través del Canal de Protecció de Dades, podrà comunicar i tramitar l’exercici dels seus Drets (veure apartat anterior) i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions de seguretat i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de Protecció de Dades o la present política de l’Entitat. Les dades d’accés al Canal de Protecció de Dades es detallen a l’inici de la present política. Així mateix, té dret a oposar-se a cancel·lar la seva inscripció als butlletins informatius mitjançant les opcions que es faciliten amb l’enviament dels mateixos o en els termes que estableix el paràgraf anterior.

En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets també té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent.

 

Atenció i suport

L’usuari podran comunicar a l’Entitat qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política, contactant amb el Responsable de Protecció de Dades (RPD) en la direcció, de la mateixa indicada a l’inici de la present política.