11.- CIUTAT EDUCADORA. CIUTAT SALUDABLE - Candidatura Manuel Valls Barcelona 2019
Missatge Manuel Valls

CIUTAT EDUCADORA. CIUTAT SALUDABLE

ELS FETS

* L’educació i la formació són sistemes clau en els processos d’integració laboral, accés a la igualtat d’oportunitats i de predistribució.

* La incidència de l’abandonament escolar prematur (del 10 % entre els joves amb edats de 18 a 24 anys que no segueixen estudiant després de la primera etapa de secundària),  i de la situació dels joves d’entre 16 i 24 anys que ni estudien ni treballen, del 13,2 %,  és més gran que la dels països del nostre entorn.

* Existeix un dèficit d’oferta pública en la Formació Professional (cicles formatius), que dificulta la reducció addicional de les taxes d’abandonament prematur. La inserció professional dels joves menys qualificats és molt problemàtica.

* L’educació i la formació constitueixen elements clau en un entorn laboral definit pels canvis tecnològics i la globalització.

* En el context familiar-laboral s’ha de garantir la plena incorporació laboral de la dona al mercat de treball que comença afavorint l’accés a l’educació infantil de 0 a 3 anys que, a més, suposa importants components educatius.

* En relació a l’atenció de les necessitats educatives especials, existeix una manca de professors de suport que dificulta l’atenció més propera a aquestes necessitats. En el context actual de reducció de les places de centres d’educació especial, la disponibilitat de professorat de suport és essencial.

* Les universitats de Barcelona tenen un potencial no suficientment aprofitat d’atracció d’estudiants internacionals i de la resta d’Espanya.

* Les universitats de Barcelona tenen una reduïda participació en els consorcis transnacionals d’universitats, que agrupen diferents universitats europees; únicament la Universitat Pompeu Fabra participa en un d’aquests consorcis.

* Tot i ser competència autonòmica, el programa de Salut de Barcelona ha de vetllar per la qualitat de l’atenció sanitària prestada a la ciutadania així com promoure iniciatives municipals de Salut Pública, Prevenció i Educació Sanitària. El lideratge de l’Ajuntament és indispensable per garantir la prestació dels serveis necessaris que permeten a la ciutadania una qualitat de vida digna.

* Degut a la crisi econòmica i la davallada dels ingressos i dels impostos, s’ha generat una situació on el sistema sanitari de gran qualitat (hospitals, clíniques, instituts) té problemes de sostenibilitat. Això ha repercutit fonamentalment en els professionals sanitaris i en una ciutadania que pateix les retallades de serveis i les llargues llistes d’espera.

* La salut és un dels temes que més preocupa els ciutadans i els seus professionals són dels més valorats. La ciutat ha de ser proactiva, innovadora, i amb propostes creatives en el foment de la salut a través de les escoles, les AMPA, els poliesportius municipals i els CAP.

* L’estil de vida i el medi ambient són  àmbits que tenen molt impacte en la població i on l’actuació municipal ha de centrar el seus esforços. Donades les projeccions demogràfiques, cal posicionar-se en la cronicitat i la dependència. És prioritari un canvi de cultura entre la població que afavoreixi un canvi dels patrons d’actuació que poden ser perjudicials.

* L’Ajuntament no pot permetre les grans desigualtats entre diferents grups socials que deriven cap a una preocupant diferència d’esperança de vida i un increment de malalties de salut mental entre veïns de diferents barris en funció de les condicions socioeconòmiques. Han estat identificats divuit barris amb pitjors indicadors on cal prioritzar accions per reduir les desigualtats territorials. Tot i ser un dels deu punts del Pla de Salut 2016-2020, la manca de resultats positius obliga a canviar l’estratègia i incorporar més recursos.

* La fecunditat adolescent i l’embaràs adolescent es mantenen estables a Barcelona, per bé que en barris desfavorits és superior a la mitjana de la ciutat segons dades recollides per l’Ajuntament. Els casos de noves infeccions per VIH disminueix anualment però encara se’n registren més de 300 nous casos.

* L’Organització Mundial de la Salut preveu que l’any 2030 els trastorns mentals esdevindran la primera causa d’anys de vida viscuts amb discapacitat. A Barcelona, un 11,1 % dels homes i un 16,8 % de les dones presenta una mala salut mental. Des de 2002 s’ha produït un considerable increment de casos atesos als centres de salut mental d’adults, d’infants i juvenil, del 67,4 % i del 127 % respectivament.

* El 75 % dels trastorns mentals comencen abans dels 18 anys i el 33 % han seguit un tractament amb fàrmacs. Els principals diagnòstics en l’adolescència son trastorns de conducta alimentària, trastorns d’ansietat, trastorns de dèficit d’atenció i hiperactivitat i trastorns de l’espectre autista.

* Cal definir una estratègia comuna per augmentar els actius de la ciutat en promoció de la salut mental i abordar les problemàtiques sanitàries i socials de les persones afectades per aquestes malalties.

* El govern municipal ha d’oferir les condicions necessàries per al desenvolupament i creixement de la sanitat i la salut també des de la seva perspectiva de motor econòmic i generació d’ocupació.

* Barcelona és nínxol i incubadora de grups de recerca en l’àmbit sanitari amb una orientació de recerca aplicada, registre de noves patents, motor econòmic i marca de ciutat innovadora tecnològicament. Catalunya, i molt específicament Barcelona, es troba a l’avantguarda de la investigació sanitària a Espanya amb un gran reconeixement internacional.

 

LES NOSTRES MESURES

 1. ESCOLES BRESSOL
  L’Ajuntament treballarà perquè totes les famílies tinguin les mateixes oportunitats per accedir a l’escolarització de 0 a 3 anys. Donarem suport a la conciliació i estudiarem l’oferta de places públiques per a una correcta planificació per barris de cara a futures inversions. Conscients de la limitació dels recursos disponibles, treballarem amb les escoles bressol de l’àmbit privat que han obtingut la corresponent certificació pública. Ens comprometem a ajudar les famílies amb menys renda que hagin d’optar a l’escola privada.
 2. BEQUES MENJADOR
  Incrementarem la cobertura de beques menjador a les escoles de la ciutat perquè no es quedi cap infant sense accedir a una alimentació saludable i equilibrada, durant el període escolar i estudiarem la seva extensió al període de vacances.
 3. FRACÀS ESCOLAR
  Prioritzarem la lluita contra el fracàs escolar i les seves causes amb l’objectiu de promoure la igualtat d’oportunitats.
 4. FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL
  Acompanyarem l’extensió i millora de la formació professional sota un model equivalent a la formació dual alemanya, que permeti millorar la inserció professional i l’accés al treball.
 5. RECUPERACIÓ D’OFICIS
  Dissenyarem una estratègia que permeti la recuperació dels oficis que s’estan perdent en els barris de la ciutat: fusters, sabaters, reparadors de persianes, teixits, vidriers… Articularem aquest projecte amb el nombre creixent de locals comercials buits i la resposta de proximitat.

  Amb els gremis i les seves escoles de formació afavorirem aquesta recuperació (per exemple en els sectors agroalimentari o de la construcció).

 6. UNIVERSITAT EMPRENEDORA
  Proposarem a les universitats de la ciutat la creació conjunta d’un projecte universitari en clau de futur, que permeti adaptar la formació a les necessitats del món de les empreses i de la societat així com adoptar les capacitats per emprendre i crear el propi projecte professional, tenint en compte el canvi de l’estructura productiva dels darrers anys.
 7. CULTURA A L’EDUCACIÓ
  Crearem un programa de Cultura a l’Educació per tal de promoure la seva introducció en tot el cicle formatiu, amb la participació de professionals. El programa interactiu que generarem també estarà disponible a la xarxa.
 8. SALUT DE QUALITAT
  Introduirem la salut amb visió estratègica a totes les polítiques municipals i vetllarem per la qualitat de l’assistència sanitària que presta la Generalitat a tots els barris de la ciutat ampliant i millorant els plans corresponents. Garantirem el benestar físic, psicològic i social de les persones.

  Impulsarem que la ciutat sigui una referència en la cura de la salut i que aprofiti els seus importants actius sanitaris per crear una oferta de qualitat internacional. Aquesta oferta generarà ocupació i valor afegit per a Barcelona, i també un turisme sanitari que permetrà finançar millor l’extensió de les darreres tecnologies i la innovació.

 9. DRETS I DEFENSA DEL PACIENT
  Hem de preservar el context de sistema sanitari públic, que compta amb un reconeixement molt ampli. Però el component burocràtic pot deixar el ciutadà indefens davant de determinades situacions. L’Ajuntament ha de fer valer el seu 40 % al Consorci Sanitari de Barcelona per oferir un servei de proximitat a la ciutadania. Proposarem la creació de l’Oficina del Pacient.
 10. SALUT I ESPORT
  Dissenyarem una estratègia integral d’esport i salut amb programes específics per a cada un dels barris.
 11. SALUT I NATURA
  Farem dels parcs urbans espais de referència de l’activitat vinculada a la salut i la naturalesa.
 12. PER A LA INFÀNCIA, PREVENCIÓ
  Farem propostes innovadores amb criteris de proximitat per tractar l’epidèmia de sobrepès i obesitat del segle XXI, provocada per la modificació dels hàbits alimentaris. Cal un pla integral que coordini educació, esport i salut per millorar la qualitat de vida de les persones.
 13. AUDITORIA I PLANIFICACIÓ DE MILLORES
  Impulsarem un diagnòstic de la situació actual dels CAP, per determinar les deficiències i programar mesures correctores. Planificarem conjuntament amb la Generalitat el conjunt de les inversions.
 14. PLADE SALUT MENTAL
  Impulsarem un nou Pla de Salut Mental de Barcelona coordinat amb el Consorci Sanitari, el Consorci d’Educació i l’Àrea de Drets Socials per tal de donar resposta transversal a les diverses problemàtiques generades a partir dels trastorns mentals, siguin transitoris o crònics. Els programes de prevenció i detecció seran centrals en les diferents etapes del cicle vital  per fomentar el benestar psicològic a totes les etapes de la vida, amb dedicació especial en les etapes d’infància, adolescència i joventut per tal d’evitar conductes de risc. Realitzarem campanyes de sensibilització amb l’objectiu d’evitar l’estigmatització de les persones que pateixen algun trastorn.
 15. FERFRONT A LES ADICCIONS
  Reforçarem el Pla Municipal d’Acció sobre Drogues, aplicant programes educatius de prevenció, detecció precoç i reducció de danys, dirigits per professionals i mediadors.

  Les socioaddiccions sense substàncies (mòbil, internet) seran també objecte de programes assistencials.

  Reforçarem els programes de prevenció del VIH.

 16. JOVESI SALUT SEXUAL
  Volem actualitzar i ampliar l’estratègia sobre salut sexual i reproductiva. Cal impulsar programes d’educació sexual per a joves i adolescents.
 17. GENTGRAN I SALUT
  És necessària una política de coordinació dels recursos de salut, de benestar social i de la resta d’àrees municipals i dels consorcis amb la Generalitat per a millorar l’atenció i la salut de la gent gran. Reforçarem els programes d’envelliment actiu per promoure el benestar físic, psicològic i social de les persones grans de la nostra ciutat.
 18. RECERCA BIOMÈDICA
  Reforçarem l’aposta perquè Barcelona sigui una capital internacional de la recerca biomèdica, nínxol i incubadora de grups de recerca en l’àmbit sanitari, i amb una orientació de salut pública. Cal abordar millores necessàries en el sistema científic encaminades a millorar l’avaluació social de la producció científica, coordinar investigació bàsica i clínica, solucionar les traves burocràtiques i d’organització per a la investigació clínica i afavorir unes inversions i una difusió més competitives.
 19. TRANSFERÈNCIA I APLICACIÓ SOCIAL
  Cal prioritzar la producció científica amb major impacte al sistema sanitari, fent que la inversió reverteixi realment en un major benefici social. Per això s’ha d’orientar la investigació biomèdica cap els problemes reals de salut i donar lideratge científic als professionals més capacitats que, per la seva proximitat al pacient, detecten les necessitats.
 20. CORRESPONSABILITAT SOCIAL
  Per tal de portar a terme ambiciosos projectes de recerca mèdica volem estimular la contribució de recursos addicionals així com la participació d’altres actors que ens permetin assolir objectius estratègics.
 21. SALUT I MEDI AMBIENT
  La qualitat de l’aire i el control d’emissions contaminants és prioritari a tota la ciutat amb un èmfasis especial en l’entorn escolar, els patis i els itineraris dels alumnes. Camins escolars, reforç del transport públic en horaris i calendari escolar així com mesures que protegeixin les àrees de l’accés dels cotxes en certs perímetres.

  La contaminació acústica requereix una millora de la normativa per limitar-la allà on pot afectar les persones.