2.- CONTRA LES DESIGUALTATS I LA POBRESA - Candidatura Manuel Valls Barcelona 2019
Missatge Manuel Valls

CONTRA LES DESIGUALTATS I LA POBRESA

ELS FETS

* Barcelona necessita reduir les desigualtats per ser la ciutat de tothom, que no exclogui ningú. La diferència en l’esperança de vida entre diferents barris de la ciutat, que pot arribar fins a deu anys en els casos més extrems, és inacceptable tant com la disparitat en la renda per càpita entre barris. La xifra d’un 19,6 % de la població de la ciutat que està per sota el llindar de pobresa exigeix unes polítiques correctores potents i viables.

* Des de 2011, malgrat el creixement del PIB i la taxa d’ocupació a la ciutat, les desigualtats i l’exclusió social continuen situant-se en un 24,4 %.

* A la resta de l’àrea metropolitana, la pobresa s’ha incrementat com a conseqüència de l’expulsió de Barcelona de joves i persones amb un nivell mitjà i baix de renda.

* És necessari un canvi de paradigma perquè el model actual està fragmentat, és sectorial, reactiu i requereix una revisió. No es pot reduir Barcelona a una necessitat particular. Hi sobra individualisme i hi falta col·lectivitat.

* El 8,3 % de les llars pateixen vulnerabilitat energètica (llum, aigua, gas). A Barcelona, 170 mil persones no poden mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada o tenen endarreriments de rebuts d’aigua, gas o electricitat. Sant Andreu, Ciutat Vella i Nou Barris són els districtes que més pateixen una pobresa energètica que ofega amb més força les famílies monoparentals i la gent gran.

* Barcelona ha de tenir un programa sectorial potent que garanteixi els drets i afronti les problemàtiques que afecten els joves, la gent gran, les dones, els infants i les persones amb diversitat funcional i que proposi mesures per millorar les seves condicions de vida. Necessitem una acció més àmplia i més eficaç per donar més oportunitats a les persones més vulnerables.

* Defensem un nou paradigma en què «política social» no vulgui dir només «serveis socials», sinó l’aspiració que totes les polítiques municipals tinguin aquesta dimensió i estiguin orientades per objectius socials.

* La política social difícilment pot donar resposta a totes les necessitats de la societat si està basada només en fons públics. Cal col·laboració pública, privada i iniciativa social per articular objectius, recursos i compromisos.

* Els darrers anys, les polítiques municipals han posat tot l’èmfasi en la gestió directa de les respostes a les diferents problemàtiques socials, sense tenir prou en compte la disponibilitat i l’agilitat del tercer sector social per trobar solucions més eficients, innovadores i amb menys càrrega burocràtica.

* La llista d’espera de 20 dies per a la primera cita als serveis socials és encara molt elevada a causa d’una excessiva burocràcia.

* A Barcelona hi ha 170.000 persones que tenen més de 85 anys i aquesta xifra s’incrementa anualment. Cal anticipar-se a necessitats i situacions que sorgeixen més fàcilment a partir dels 75 anys com la manca d’habitatge adaptat, assistència adequada o la solitud.

LES NOSTRES MESURES

 1. CONTRA LES DESIGUALTATS
  Lluitarem contra les desigualtats perquè no podem acceptar que l’esperança de vida arribi a ser de fins a deu anys de diferència en els casos més extrems.
 2. RESPOSTA DAVANT LA POBRESA
  La resposta contra la pobresa serà una prioritat municipal i incrementarem la capacitat d’acció social de Barcelona, amb el lideratge públic de l’Ajuntament i la col·laboració de tots els actors socials, estimulant un major compromís de la ciutadania.
 3. SEQÜÈNCIA BÀSICA PER A L’ESTRATÈGIA SOCIAL
  La política social municipal es basarà en quatre eixos: prevenció, protecció, promoció i inclusió. Prevenció de les situacions de vulnerabilitat social, protecció de les persones en situacions d’exclusió, promoció social de les persones, i la seva inclusió en les xarxes de relacions socials i comunitàries. Establirem programes integrals de salut, esport, educació i acció social dirigits a menors, famílies i gent gran, especialment els més vulnerables, per possibilitar la seva promoció social.
 4. LES FAMILIES, CLAU
  Crearem una nova Regidoria per Famílies i Gent Gran. Considerarem les famílies les principals unitats de socialització, de convivència i de promoció social i els donarem tot el suport coordinant les polítiques socials al seu voltant i també amb altres instàncies governamentals com la Generalitat o l’Administració central.
 5. GENT GRAN
  Tot el cicle vital de las persones ha de tenir un referent a l’administració. Proposem una regidoria conjunta entre Gent Gran i Família perquè representa el nostre model proactiu i global on les persones són al centre. Volem enfortir i garantir la seva força productora de solidaritat, cultura i educació i afrontar el seu futur amb les eines adequades. Continuarem el treball per transformar l’aïllament i la solitud de les persones grans en vincles familiars, socials i comunitaris, integrant la persona en el seu entorn utilitzant les xarxes personals, territorials i tecnològiques.
 6. DRETS DELS LGTBI
  Defensarem els drets i llibertats dels LGTBI vetllant per a evitar qualsevol tipus de discriminació a la ciutat de Barcelona i l’Ajuntament mateix, impulsant la plena integració dels seus diferents col·lectius en la vida quotidiana de la ciutat.
 7. CONTRA LA FRACTURA DIGITAL
  Continuarem la lluita contra la fractura digital que amb la sofisticació de les eines tecnològiques, informàtiques i els smart phones, afecta de manera important col·lectius vulnerables que demanen atenció preferent a l’hora d’evitar el creixement de les desigualtats (gent gran, fracàs escolar, discapacitats…).
 8. AMB LA DIVERSITAT. PER L’ACCESSIBILITAT
  Auditarem les polítiques i els serveis (infraestructures i equipaments) de la ciutat des de la perspectiva de gènere i de diversitat funcional i intel·lectual. Arribant al 40è aniversari de l’Institut Municipal per a la Discapacitat hauríem d’assolir la plena accessibilitat de la ciutat i els seus serveis.

  Promourem l’ocupació en el mercat laboral de les persones discapacitades i s’introduiran clàusules socials a la contractació pública per afavorir la igualtat d’oportunitats en la generació de llocs de treball.

  Ens comprometem a treballar particularment amb els grups i entitats que representen els interessos de les persones amb discapacitat (auditiva, motora, visual, psicosocial i intel·lectual) per abordar nous reptes.

 9. POBLE GITANO
  Procedirem a crear l’Oficina d’Assumptes del Poble Gitano amb l’objectiu de lluitar per la defensa dels seus drets, llibertats i cultura. Millorarem les condicions de vida i les actuacions dirigides al poble gitano, recollint les seves particularitats, aspiracions i preocupacions, intervenint davant de qualsevol actitud o acte de xenofòbia o discriminació.
 10. EFICIÈNCIA I INNOVACIÓ
  Incrementarem les inversions per a fer front a l’exclusió social i residencial, articulant un pacte social amb els municipis metropolitans.
  Continuarem impulsant els PAE (punt d’assessorament energètic) per oferir assessorament energètic i garantir el dret d’accés als subministraments bàsics a les persones en situació de risc d’exclusió residencial que viuen a la ciutat.
 11. MÉS INVERSIONS SOCIALS I ACCÉS ENERGÈTIC
  Incrementarem les inversions per a fer front a l’exclusió social i residencial, articulant un pacte social amb els municipis metropolitans.Continuarem impulsant els PAE (punt d’assessorament energètic) per oferir assessorament energètic i garantir el dret d’accés als subministraments bàsics a les persones en situació de risc d’exclusió residencial que viuen a la ciutat.
 12. ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
  Planificarem, de manera integral i transversal, el servei d’assistència domiciliària per donar un millor i més eficient servei a l’usuari.
 13. SENSE LLAR
  Farem un programa d’inserció dels sense sostre basat en l’establiment, entre ells i els professionals, d’un compromís adequat i de compliment obligat a la seva situació que els encamini a la reinserció: treure’s el DNI, anar a cursos de formació, seguir tractaments pel consum de substàncies quan sigui el cas, etc. Cal aconseguir que vulguin millorar la seva situació i oferir-los un itinerari de reinserció.
 14. TERCER SECTOR SOCIAL
  Enfortirem la capacitat d’acció social de Barcelona mitjançant el lideratge públic de l’Ajuntament i la col·laboració de tots els actors socials, que ampliï el compromís social de la ciutadania. Per a l’adjudicació dels serveis amb fons públics donarem màxima prioritat als criteris de qualitat en l’atenció complint els estàndards de la UE d’afavorir la contractació pública de serveis a les persones amb el tercer sector social (Principi de Subsidiarietat) perquè són els que estan més pròxims al ciutadà i saben la millor forma de resoldre els seus problemes.
 15. DRETS DELS CONSUMIDORS
  Vetllarem pels drets dels consumidors a la ciutat de Barcelona mitjançant l’Oficina Municipal d’Informació als Consumidors i tindrem especial cura dels seus drets associats als nous canvis del comerç (comerç en línia).
 16. PACTE METROPOLITÀ
  Articularem la política social de Barcelona amb la resta de municipis de l’àrea metropolitana. Planificarem les inversions que ens permetin fer front a l’exclusió social i residencial mitjançant un pacte amb els municipis metropolitans per fer-les efectives.
 17. CIUTAT AMIGA: DRETS I DEURES
  Barcelona és una ciutat oberta que acull refugiats i immigrants. Hem d’acollir els refugiats i s’ha d’organitzar la immigració amb responsabilitat, per evitar l’efecte crida, però conscients que les competències són de l’Estat.

  Establirem una carta de drets i deures de les persones nouvingudes, i treballarem per generar una major comprensió, confiança i col·laboració entre tots els sectors de la ciutadania.

  Hem d’evitar la confrontació i la guetització a través de la col·laboració entre els serveis socials i comunitaris i la Guàrdia Urbana, i la participació de les entitats socials del barri.

 18. DIÀLEG I RESPECTE INTERRELIGIÓS
  Vetllarem perquè totes les religions representades en l’espai públic siguin respectades.