6.- MÉS HABITATGE, MÉS ASSEQUIBLE - Candidatura Manuel Valls Barcelona 2019
Missatge Manuel Valls

MÉS HABITATGE, MÉS ASSEQUIBLE

ELS FETS

* La manca d’oferta ha fet pujar els preus de lloguer i de compra. Aquesta dificultat per accedir a l’habitatge, combinada amb la contenció dels salaris, representa un greu problema social.

* L’actuació del govern municipal durant el darrer mandat no ha resolt el problema d’habitatge de la ciutat. Tot al contrari, s’ha produït un increment del 40 % del preu del lloguer en els darrers quatre anys.

* Malgrat la priorització del problema dels desnonaments a la ciutat per part de l’actual govern municipal, a Barcelona hi segueixen havent entre 8 i 9 desnonaments diaris amb totes les conseqüències socials que comporten.

* L’Ajuntament de Barcelona té 82 solars disponibles a la ciutat on no ha estat capaç de dur a terme la gestió necessària per proporcionar habitatge assequible als ciutadans.

* Els joves, la gent gran, moltes famílies i les persones en situació d’emergència viuen amb preocupació la necessitat de trobar solucions reals al seu problema d’habitatge a la ciutat.

* La manca de col·laboració pública-privada ha impedit trobar solucions significatives, mentre les llistes de demandants d’habitatge social pujaven fins a les 39.000 persones.

* La manca de confiança en el sector privat i la concentració de les solucions només en el sector públic ha tingut un resultat desastrós, amb xifres d’habitatges construïts que no arriben, en el millor dels casos, a un miler de noves claus posades en mà dels ciutadans en tot el mandat 2015-2019.

* A Barcelona ciutat, un 34,7 % del parc d’habitatge ha obtingut les qualificacions mediambientals més baixes (F o G); i a la resta de l’àrea metropolitana, un 34,5 %.

 

LES NOSTRES MESURES

 1. PACTE METROPOLITÀ
  Promourem un gran pacte per a l’habitatge a Barcelona i l’àrea metropolitana, amb la participació dels sectors públic i  privat que, d’una manera transparent, recuperi la confiança del sector i permeti afrontar la demanda creixent de solucions concretes dels ciutadans per accedir a habitatges més assequibles. En aquest sentit, aprofundirem en totes les possibilitats de promoció d’habitatge públic, més enllà de la gestió directa des dels instruments estrictament municipals i metropolitans.
 2. 10.000 HABITATGES ASSEQUIBLES A LA CIUTAT
  Construirem 10.000 habitatges nous amb algun règim de protecció a Barcelona en el termini de vuit anys, el 75 % dels quals serà de lloguer assequible. Assolirem aquest repte en un marc de col·laboració amb el sector privat.
 3. HABITATGES METROPOLITANS
  Impulsarem la construcció de 10.000 habitatges de protecció més a l’àrea metropolitana, implicant en l’acció els altres ajuntaments metropolitans.
 4. HABITATGES PRIVATS
  Per regular a la baixa el preu dels nous habitatges a Barcelona cal ampliar també l’oferta d’habitatge privat, mitjançant l’agilització del procés de producció i adquisició de sòl, així com la seva tramitació urbanística, per obtenir les llicències per a la construcció d’habitatge lliure a la ciutat. Activarem el potencial de construcció dels 20.000 habitatges privats nous que compten amb ordenació urbanística ja desenvolupada a Barcelona.
 5. RÈGIM COOPERATIU
  Establirem mecanismes específics del règim cooperatiu per tal de garantir les condicions d’igualtat d’accés a les promocions impulsades i gestionades mitjançant aquest sistema, cercant la professionalització dels ens gestors, per tal que puguin actuar d’una manera més eficient i igualitària.
 6. INCENTIUS URBANÍSTICS PER A L’HABITATGE SOCIAL
  Promourem una millora legal del marc regulador que ofereixi un entorn jurídic estable així com l’estudi d’incentius urbanístics, fiscals i financers, que facilitin la col·laboració pública-privada per a la construcció d’habitatge assequible de lloguer. Es plantejarà un tractament innovador del sòl públic, del sòl per a drets de superfície i del sòl privat orientat a reduir els costos previs a la construcció.

  Revisarem la norma del 30 % d’habitatge social obligatori de les noves promocions per adaptar-la al nou marc general que s’establirà.

 7. RÈGIM DE COMPENSACIÓ
  Quan en promocions privades les obligacions d’habitatge protegit produeixin un nombre petit d’unitats o siguin de difícil gestió, aquestes obligacions es podran compensar mitjançant aportacions monetàries equivalents al fons finalista municipal o metropolità establert per tal d’augmentar el parc públic.
 8. PROTOCOLS DE SOSTENIBILITAT PER A L’HABITATGE ASSEQUIBLE
  Establirem protocols específics per a les promocions d’habitatge en sòl públic, per tal de garantir el compliment d’uns paràmetres de sostenibilitat ambiental i energètica, més enllà del mínims obligats per les actuals normatives, sobre la base d’uns criteris proactius en la lluita contra el canvi climàtic.
 9. DISCIPLINA URBANÍSTICA I CIUTADANA
  Aplicarem mesures de disciplina urbanística i ciutadana per acabar amb els narcopisos i les ocupacions il·legals d’habitatges que perjudiquen la creació de més oferta en el sector dels habitatges.
 10. ACTUACIONS URGENTS D’HABITATGE
  Desplegarem plans específics i tranversals d’actuació urgent als barris que pateixen amb més cruesa els efectes de la crisis i la desigualtat, amb especial cura als barris del Besòs. I ho farem de manera coordinada amb els ajuntaments veïns, especialment amb el de Sant Adrià.
 11. CRITERIS D’ACCÉS A L’HABITATGE
  Redefinirem els criteris d’accés a l’habitatge públic introduint factors de temporalitat i de revisió periòdica en funció de la variació de les condicions socioeconòmiques familiars, per tal de fer efectiva la igualtat d’oportunitats i més justa la distribució dels recursos, sempre limitats.
 12. REFERENT DE NOUS MODELS
  Volem ser un referent en el desenvolupament de nous models d’habitatge per a les necessitats socials emergents a la ciutat: gent gran, joves, noves unitats familiars…