3.- URGÈNCIA CLIMÀTICA - Candidatura Manuel Valls Barcelona 2019
Missatge Manuel Valls

URGÈNCIA CLIMÀTICA

ELS FETS

* La major part de la població mundial està concentrada a les ciutats i aquesta tendència no para de créixer. Les ciutats s’estan convertint en el centre de l’activitat productiva i de la creació de PIB, però també se n’està incrementant la responsabilitat ambiental per les seves externalitats negatives davant les conseqüències del canvi climàtic.

* Barcelona, com moltes grans ciutats del món, té una responsabilitat i una oportunitat en col·laborar en la recerca de solucions i propostes per fer front a la urgència climàtica que compromet el destí de l’únic món que tenim per a les noves generacions.

* Donarem la màxima prioritat a la lluita contra el canvi climàtic perquè entenem el greu moment d’emergència climàtica i liderarem, des de Barcelona al costat de les altres grans ciutats del C-40, tots els esforços que ajudin a revertir la situació actual.

* Barcelona té un capital natural importantíssim: les seves platges, Collserola, Montjuïc, els seus rius recuperats, el Parc Agrari, i el verd urbà, que configuren una veritable marca de qualitat ambiental.

* Tanmateix, Barcelona, per la seva condició mediterrània i litoral, és una ciutat doblement vulnerable al canvi climàtic. No ens podem permetre inacció o mala gestió.

* El canvi climàtic imposa rapidesa i obligarà a ser més creatius en les solucions. Fer la transició ecològica que les dinàmiques climàtiques demanen suposa modificar les inèrcies socials. Les ciutats han de ser les principals protagonistes en la lluita contra el canvi climàtic perquè la major part dels humans viu en ciutats. Barcelona ha de millorar el resultat de les seves polítiques mediambientals com, per exemple, en el reciclatge.

* Barcelona necessita polítiques ambientals de confiança, responsables i legítimes: que inspirin confiança mitjançant la transparència i la rendició de comptes; responsable, amb polítiques basades en evidències i polítiques veraces de gestió de conflictes proposant solucions que siguin mesurables i permetin la millora de les solucions plantejades; legítimes, que incloguin tots els agents implicats. S’ha de gestionar amb eficiència el repte mediambiental, i això requereix mesurar bé el que s’ha de gestionar.

* Amb unes polítiques eficients Barcelona podrà ser un referent de les ciutats mediterrànies en l’adaptació i mitigació dels efectes del canvi climàtic.

* Hem de saber on és més intens l’efecte d’illa de calor, quines parts de la ciutat són més vulnerables i saber incidir sobre els diferents aspectes del metabolisme metropolità per consolidar una bona resiliència urbana i mantenir els estàndards de qualitat de vida que avui ofereix Barcelona.

* La ciutat té el repte de gestionar la complexitat amb la ciència aplicada i també amb la complicitat d’una ciutadania responsable.

* Tenim evidència a Barcelona d’un elevat nombre de morts prematures a causa de la contaminació ambiental. L’objectiu prioritari és una ciutat amb aire net, sense sorolls i lliure d’emissions de CO2. Amb un projecte de millora contínua sobre la gestió i el consum eficient de l’aigua i l’energia. Barcelona ha d’aconseguir que la mobilitat urbana sigui una font de salut.

* El valor mitjà anual de la concentració d’òxids de nitrogen es manté per sobre dels 40 mg/m3, sense cap senyal que tendeixi a disminuir, tot i la millora tecnològica del parc mòbil i les campanyes de comunicació. El Pla de Millora de la Qualitat de l’aire 2015-2018 de Barcelona no ha comportat cap actuació efectiva ni resultats evidents.

 

LES NOSTRES MESURES

 1. PLA DE XOC
  Serà prioritari en aquest programa de Govern, construir un pla de xoc per dissenyar una estratègia municipal sobre el canvi climàtic amb la ferma voluntat que Barcelona es converteixi en un actor de referència en aquest terreny i una política que proposi solucions concretes i aplicables.
 2. MOBILITAT SOSTENIBLE
  Reafirmem la prioritat del transport públic a la ciutat que ha de contribuir a la gestió sostenible i garantir aportacions concretes a la lluita contra el canvi climàtic. Es tractarà de fomentar l’ús del transport públic i al mateix temps assegurar que el parc de vehicles disminueixi el seu impacte en emissions contaminants i en soroll.
 3. PLA D’EMERGÈNCIA
  Aplicarem un model d’emergència urbana per contaminació, on el transport públic pugui ser gratuït per als desplaçaments a la ciutat.
 4. NOUS I MILLORS EDIFICIS I INFRAESTRUCTURES
  Barcelona ha de ser una ciutat líder en les tecnologies dels nous materials per a la construcció ecoeficient, la bioeconomia i el coneixement necessari per fer real la transició ecològica. Cal convertir els reptes en oportunitats. El coneixement científic i tecnològic serà un instrument operatiu per transformar Barcelona en una ciutat sostenible i per millorar els nivells d’adequació energètica.
 5. REHABILITACIÓ D’HABITATGES
  Elaborarem i executarem la rehabilitació, amb la voluntat de millorar la qualitat mediambiental del parc actual d’habitatges en termes d’ecoeficiència, confort, i actualització tecnològica.
 6. ECONOMIA CIRCULAR
  L’economia circular serà un motor econòmic i de formació laboral d’elevada competitivitat. Una ciutat líder en les tecnologies emergents que ens han d’ajudar a fer la transició ecològica i garantir la resiliència urbana. També una ciutat que promourà un canvi de la cultura del consum, que potenciarà els processos d’economia participativa, de la reutilització, de l’allargament de la vida útil i el reciclatge.
 7. CAPITAL MEDITERRÀNIA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
  La doble vulnerabilitat de Barcelona, per mediterrània i litoral, és compartida per altres ciutats mediterrànies. Cal anticipació per afrontar els impactes del canvi climàtic i concebre estratègies per protegir la qualitat de vida dels ciutadans. Proposem la creació de l’Observatori internacional de ciutats mediterrànies contra el canvi climàtic, ubicat al castell de Montjuïc, per a la col·laboració entre ciutats —com Sevilla, Marsella, Palerm, Tel Aviv o Beirut— i amb la comunitat científica i tècnica. Aquesta institució ens ajudarà a prioritzar objectius, generar coneixement, intercanviar experiències i optimitzar esforços. Crearem un projecte museogràfic presencial i virtual per explicar què és el canvi climàtic i què se sap i què es fa a les diferents ciutats participants.
 8. ENERGIES SOSTENIBLES
  Establirem una proposta d’energies sostenibles per a la ciutat que prioritzi la lluita contra el canvi climàtic en els diferents serveis públics: il·luminació, recollida d’escombraries, neteja i manteniment dels espais públics i carrers de la ciutat.
 9. PRIORITAT AMB EL RECICLATGE
  Tot i les polítiques desenvolupades els darrers anys per a incrementar el reciclatge dels residus que genera la ciutat, els resultats han de millorar. Proposarem un salt quantitatiu i qualitatiu amb la col·laboració dels ciutadans però també amb temes d’innovació tecnològica, social i aprofitant les iniciatives del sector empresarial més avançat en aquest àmbit.
 10. GESTIÓ DEL VERD
  Aprendrem a gestionar millor la nostra infraestructura verda per tal que ens ajudi a superar les nits tropicals, que ens proporcioni llocs frescos durant les onades de calor, que mantingui més biodiversitat, i que ajudi a millorar la qualitat de l’aire.
 11. 10.000 ARBRES MÉS I COBERTES VERDES
  Plantarem 10.000 arbres viaris de fulla caduca en vuit anys. El verd ha de conquerir la tercera dimensió. En deu anys Barcelona oferirà una imatge ben diferent: la foto de la ciutat en primavera ha de ser verda. El resultat afavorirà la mobilitat activa, millorarà la qualitat de l’aire i la disminució de la temperatura permetrà un ús eficient de l’energia.

  Identificarem les zones amb mancança de verd a la ciutat per pal·liar l’efecte d’illa de calor. Farem cobertes verdes que es puguin implantar de forma extensiva, a preus assequibles i en mesurarem l’aportació a l’estalvi energètic.

 12. AIGUA DE PLUJA
  Dissenyarem l’escocell «Barcelona», més ampli i que pugui recollir aigua de pluja per tal que l’arbrat viari participi del cicle hídric de la ciutat. El nou escocell millorarà la respiració de les arrels i afavorirà la vegetació herbàcia que genera biodiversitat.
 13. CAPITAL NATURAL METROPOLITÀ
  Proposarem un pla integral de gestió del capital natural metropolità que permeti proveir d’una visió comuna la gestió dels diferents espais naturals de l’àrea metropolitana de Barcelona: Collserola, els grans parcs urbans, els rius recuperats, les zones humides del Llobregat, el Parc Agrari, les platges… Aquests espais tenen característiques pròpies, però també desafiaments comuns que han de ser abordats des d’una perspectiva de conjunt. Recollirem les dades sobre microclima, illa de calor i biodiversitat, que faciliti la presa de decisions eficients des de la proximitat.
 14. DEFENSA DEL LITORAL
  Integrarem Barcelona en l’estructura de governança de la defensa del litoral. No podem deixar en mans alienes un tema tan transcendental com és la gestió de la lluita contra la regressió del litoral. Estan en risc totes les platges de Barcelona i, especialment, el delta del Llobregat. Cal corregir urgentment la manca d’un rol integral de l’àrea metropolitana de Barcelona davant d’una amenaça tant greu.
 15. QUALITAT AMBIENTAL
  Millorarem el sistema de sensors de paràmetres de qualitat ambiental. Incrementarem els punts de càrrega de bateries. Integrarem tecnologies vinculades a la telefonia mòbil per gestionar una prova pilot que permeti activar en dies de màxima contaminació el tancament parcial de certs carrers als vehicles de motor per prioritzar els vehicles elèctrics i la mobilitat activa.
 16. BENESTAR ANIMAL
  Vetllarem per la convivència de persones i animals domèstics a la ciutat de Barcelona. Treballarem per la creació d’àrees específiques d’esbarjo per al seu benestar dintre dels parcs de la ciutat.

  La xarxa d’àrees d’esbarjo per a gossos (AEG) ha de ser consensuada amb el veïnat per a cada ubicació.

  Controlarem l’aplicació de la normativa de protecció, tinença i venda d’animals.

 17. PLA DE GARANTIA DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
  Dissenyarem un pla per garantir el subministrament d’aigua que redueixi la dependència de les capçaleres dels rius Ter i Llobregat; i desenvoluparem estratègies d’aprofitament de fonts alternatives (aigües freàtiques, aigua regenerada, etc.). La ciutat ha d’estar preparada per a l’arribada periòdica de les grans sequeres.